Hva er idrettsrådet?

 

I alle kommuner skal det være et felles organ for den organiserte idretten. Idrettsrådet i Bergen er dette organet i Bergen kommune. Idrettsrådet (IR) skal bl.a. være et bindeledd mellom kommunen og idrettslagene. IR velges av årsmøtet hvor alle byens idrettslag og bedriftsidretten er stemmeberettiget.

Idrettsrådet er et serviceorgan for idretten i Bergen og skal arbeide for best mulig kår for idretten. Det betyr at vi arbeider innenfor mange felt. Vi har et stort kontaktnett og har derfor mulighet til spørre, eller henvise til andre hvis vi ikke kan svare på dine spørsmål.
Idrettslag skal som hovedregel ikke ta direkte kontakt med kommunen/kommunens ansatte, men gjennom Idrettsrådet. Dette fordi det er Idrettsrådet som er idrettslagenes bindeledd med kommunen. Dette kan i enkelte tilfeller virke tungvint, men det viser seg ofte at det er den raskeste vei til å få svar på de spørsmål du har. Vi kan svare på en god del, eller vi vet hvem som kan svare, og kan dermed rettlede deg direkte. Idrettsrådet har et tett og godt samarbeid med Bergen kommune. Aller mest samarbeider vi med idrettsservice og idrettsetaten, men vi har også samarbeid med andre avdelinger/etater i kommunen.
Vi har også en god kontakt med politikerene i Bergen kommune og vi opplever å ha innflytelse på de prioriteringene som blir tatt.
Vi ønsker også å vite hva som rører seg i idrettslagene, da dette gir oss mulighet til å bidra positivt i det dere måtte ønske.

Idrettsrådet har to ansatte, og har sine kontorer på Idrettens Hus, Brann stadion

I Stavanger er det ca. 124.000 medlemmer i 664 idrettsklubber/lag. De aller fleste av disse er tilsluttet NIF gjennom ca. 50 særforbund. I tillegg kommer 227 bedriftsidrettslag med ca. 24.000 medlemmer.

Kommunalt planarbeid for idretten

Idrettrådet tar del i flere planprosesser i Bergen kommune. Dette er viktig og vi er svært glade for at vi da kan spille inn våre synspunkter tidlig. Vi deltar også i rulleringen av denne planen som er det viktigste idrettspolitiske dokumentet til Bergen kommune. Vi har ellers deltatt i flere andre plangrupper innefor idrett/ idrettsanlegg.

Hva får kommunen tilbake fra idretten?

Idrettens betydning for utviklingen er beskrevet bl.a. i Stortingsmelding 41, Idrettsmeldingen. Det kan slås fast at idretten er med på å utvikle positive og sunne miljøer for barn, unge og voksne, og medvirker generelt til økt trivsel og bedre helse. Vi vil også trekke fram betydningen av idrettens medvirkning til forebygging av uønsket adferd. Innen idretten arbeides det bevisst med holdningsskapende og forebyggende tiltak.

Idrettens betydning for næringslivet

Ved idrettsarrangementer i Bergen ankommer det årlig flere tusen tilreisende. Det arrangeres et stort antall nasjonale mesterskap, nasjonalt seriespill og større nasjonale stevner. Reklame- og profileringsverdi i denne sammenheng har stor betydning for næringslivet. Beløp som legges igjen bygger opp om næringslivet og dermed også om byens utvikling. Det skapes goodwill og kontakter.