Informasjon om kommunale økonomiske støtteordninger for idrett.

I forbindelse med Korona situasjonen har Bergen kommune virkelig stått opp og støttet idretten i Bergen. I den forbindelse har deg i dag kommet ny informasjon fra etat for idrett.

Til idretten i Bergen kommune,

I bystyremøtet 27.05.20 ble tilskuddsordningene innen barnehage, skole og idrettsfeltet gjennomgått og følgende ble vedtatt:

Bergen bystyre har vedtatt nye retningslinjer og kriterier for tilskuddsordninger innen barnehage, skole og idrettsfeltet. Dokumentene i denne saken kan dere finne her: https://www.bergen.kommune.no/politikk/styresett/#/utvalg/375606/mote/1838115/sak/220850

Bystyret har vedtatt å innføre en ny tilskuddsordning på idrettsfeltet – Stimuleringsmidler til aktivitet og inkludering. Formålet med denne ordningen er å stimulere til økt aktivitet for paraidretten, samt tiltak rettet mot lavinntekts familier og utjevning av økonomiske forskjeller i Bergen.

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/2923346/Kriterier-og-retningslinjer-Stimuleringsmidler-til-aktivitet-og-inkludering

Bergen bystyre har vedtatt å avvikle tilskuddsordningen «Basistilskudd» og omdisponere midlene på kr. 5.907 mill. til andre tilskuddsordninger fra og med 2020. Idrettslag som tidligere har mottatt basistilskudd kan nå søke om barne- og ungdomsmidler.

Arbeidet med å opprette den nye tilskuddsordningen vil nå starte og inntil den er på plass kan det søkes som tidligere på tilskuddsordningen Stimuleringsmidler til inkluderingstiltak.

Angående lokal tiltakspakke for kultur, idrett og frivillighet

 Det er tidligere sendt ut info om ekstrabevilgning på 7,5 millioner i forbindelse med koronaviruset. Retningslinjer for fordeling av disse midlene er nå klar:

  1. Det er svært viktig at barn og unge ikke faller ut av organisert aktivitet pga. dårlig familieøkonomi. Kommunen vil derfor opprette en tilskuddsordning som idrettslag kan søke på for å beholde barn og unge som ellers ville falt fra, og bystyret setter av 2,5 millioner kroner til dette formålet. Det skal søkes gjennom den nye ordningen Stimuleringsmidler til aktivitet og inkludering når den er klar. Inntil videre kan søknader sendes på gjeldende ordning, Stimuleringsmidler til inkluderingstiltak.

 Retningslinjer og kriterier:

Refusjon av kontingent, maks kr 1000,- pr. medlem

Refusjon av treningsavgift, maks kr 1000,- pr. medlem

Refusjon av innkjøp av treningsutstyr, maks kr 1000,- pr. medlem

  • Det kan søkes om inntil kr 3000, – pr. medlem
  • Målgruppe: Barn og unge 6- 18 år.
  • Tiltakene gjelder for idrettslag tilhørende i Bergen Kommune og som er registrert i Norges Idrettsforbund.
  • Idrettslaget/klubben må skrive inn antall medlemmer, kjønn og alder til de det søkes refusjon for.
  • Søknad må være signert av idrettslagets/klubbens leder.

Bystyret utvider byrådets støtte til breddeidretten med 5 millioner kroner, slik at denne ordningen også skal gjelde bortfall av f.eks. inntekter fra kiosksalg mm.

Det er vedtatt å styrke eksisterende tilskuddsordning «barne- og ungdomsmidler 2020» med kr. 5 mill. Retningslinjer og kriterier i ordningen vil være gjeldende.